نمایشگاه ها

نمایشگاهها ....

نمایشگاه شیلات برج میلاد 1395

نمایشگاه بین المللی صنعت تولید و تجارت آبزیان 1395

نمایشگاه های تهران

نمایشگاه بین المللی نفت و گاز 1395

Asia telecommunications (Iran Thuraya), ارتباطات تلفن آسیا
Asia Telecommunications

دارنده پروانه (GMPCS)

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی

نمایشگاه های کیش

نمایشگاه  بین المللی صنایع دریایی و دریانوردی کیش  1395

نمایشگاه  بین المللی صنایع دریایی و دریانوردی کیش  1394